Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.Diensten
Elavi Agency BV, met zetel te Bastelare 134 – 9080 Lochristi en ondernemingsnummer BE0801.153.781 ondersteunt bedrijven bij hun groeiprocessen en werkt samen met het bedrijf aan het verbeteren van de bedrijfsvoering op het gebied van digitale transformatie. Elavi agency is een groeipartnerop vlak van: 

  • IT dienstverlening via Joboffshoring of projectbasis
  • Marketing dienstverlening via Joboffshoring of projectbasis.
  • Odoo-Implementatie trajecten, maintenance upgrades en support
  • Joboffshoring voor digitale of administratieve profielen

2.Duur van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst wordt bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk gespecificeerd en begint op de datum van ondertekening, tenzij anders gespecificeerd in de offerte. Samenwerkingen kunnen gebeuren op:

  • Projectbasis aan een vaste prijs, 
  • Recurrente basis met een forfaitaire maandelijks abonnementsformule
  • of een combinatie van een vaste projectprijs en lange termijn samenwerking op basis van een forfaitaire maandelijks abonnementsformule

Elke partij kan de overeenkomst van onbepaalde duur beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden zonder compensatie. Alle opdrachten en extra opdrachten worden enkel uitgevoerd na een schriftelijke bevestiging in een overeenkomst. 

3.Betalingstermijn
Facturen zijn verschuldigd en betaalbaar binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventueel protest tegen deze factuur dient per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen de acht dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar aangerekend worden. Bij niet-betaling na ingebrekestelling zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met  125,00 EUR administratiekosten

Implementatie diensten of projecten vereisen 50% vooruitbetaling.  Bij ondertekening van de overeenkomst op projectbasis, stemt de klant ermee in om 50% van de projectkosten aan Elavi Agency te betalen voor aanvang van het project. De project vergoeding is verschuldigd binnen 15 dagen na ondertekening van deze overeenkomst. Elavi Agency zal niet starten aan het project alvorens de vergoeding is ontvangen.

4.Intellectuele eigendom
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, behoudt Elavi Agency alle intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en creatieve werken die tijdens de uitvoering van de diensten zijn ontwikkeld of gebruikt. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, worden geen enkele eigendomsrechten, auteursrechten, licenties of andere intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de klant.

5.Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de klant worden alle door ons binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde creaties te gebruiken.

6.GDPR
Elke partij, en dus ook Elavi Agency, respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018). Deze verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken.

Deze gegevens kunnen door Elavi Agency of haar groep gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van hun wettelijke verplichtingen en ten einde informatie toe te zenden met betrekking tot producten of diensten die voor de Klant interesse kunnen vertonen.

7.Aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk toegestaan onder het toepasselijk recht, is Elavi Agency niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van winstderving, verlies van gegevens, inkomstenderving, verlies van goodwill, bedrijfsonderbreking, aanschaf van vervangende diensten, het al dan niet werven van bepaalde personen, en/of verliezen van Klant en/of derden of fysieke of materiële schade voortvloeiend uit of gerelateerd aan de Overeenkomst, ongeacht de juridische claim of theorie van aansprakelijkheid, gebaseerd op onrechtmatige daad, contract of anderszins.

8.Vertrouwelijkheid
Elk van de partijen zal geen Vertrouwelijke Informatie over de andere partij openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen. Partijen garanderen dat hun werknemers en/of medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden zich zullen houden aan de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen.

9.Overmacht
Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de Licentieovereenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Elavi Agency, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers Elavi Agency, elektriciteitspannes, serverpannes, enz. In geval van overmacht, is Elavi Agency gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Financiële verbintenissen van de Klant kunnen nooit opgeschort of ontbonden worden ten gevolge van overmacht.

10.Toepasselijk recht
De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen van Elavi Agency en de klant onder de Overeenkomst zijn opgesteld in overeenstemming met en onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil dat kan ontstaan met betrekking tot de geldigheid, toepassing, uitvoering of interpretatie van deze Overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent-onderafdeling Dendermonde.